Choď na obsah Choď na menu

Bohovia

bohovia-starovekeho-egypta.jpg

Egyptské náboženstvo bolo veľmi zložité a vyžadovalo si uctievanie mnohých bohov a bohýň, ktorých namaľované, vyryté alebo vymodelované podoby zdobia hrobky, chrámy a širokú škálu bežných predmetov. Náboženstvo predstavovalo predovšetkým tolerantný, všetko zahrňujúci systém viery, schopný obsiahnuť zdanlivo protichodné mýty a legendy. Každý príbeh o bohoch mal miestnu obmenu, pričom ani jednu z nich nepovažovali za menej platnú než tú druhú. Dokonca aj taký základný mýtus, akým je príbeh o stvorení sveta, sa objavil v troch nápadne odlišných – ale rovnako prijímaných – verziách.

 • AKER - boh Zeme a neskôr aj vesmíru, ochranca mŕtvych
 • AMON – boh mesta Wasetu (Téb), stvoriteľ a pán sveta, kráľ bohov
 • AMSET – jeden zo štyroch synov boha Hora, ochranca pozostatkov zomretých
 • ANIT – bohyňa vojny a ochrankyňa ľudí pred nebezpečnými divými zvieratami
 • ANUKET – bohyňa nílskych kataraktov a priľahlých území, neskôr celej Núbie
 • ANUP – boh mumifikácie a pohrebísk, uctievaný v podobe čierneho šakala
 • APOP – démon v podobe obrovského hada, nepriateľ boha Slnka Rea
 • ASTIRET – bohyňa lásky a plodnosti, navyše aj vojny
 • ATON – boh Slnka a samo Slnko, za kráľa Achnatona jediný oficiálne uznávaný egyptský boh
 • ATUM – iunský (heliopolský) praboh a stvoriteľ sveta, Otec bohov a pán všetkého
 • BAAL – boh ázijského pôvodu, ktorý bol v Egypte stotožňovaný s bohom Sutechom
 • BANEBDŽEDET – boh plodnosti uctievaný v podobe barana alebo capa
 • BASTET – posvätná mačka a bohyňa v podobe mačky, ochrankyňa mesta Perbastetu (Bubastisu)
 • BES – ochranný démon a neskôr boh v podobe nevzhľadného trpaslíka
 • DUAJ – boh očného lekárstva, pomocník boha Thowta
 • DUAMUTEF – jeden zo štyroch synov boha Hora, ochranca pozostatkov zomretých
 • DUAU – boh rannej kráľovej toalety, Pán východných krajín
 • ESET – manželka boha Usira a matka boha Hora, Pani mocných slov, Najväčšia z bohov a bohýň
 • GEB – boh Zeme a sama Zem, Otec bohov
 • HA – boh západnej púšte a krajín ležiacich na západ od Egypta
 • HAPEJ – boh zúrodňujúcej sily Nílu a jej zosobnenie, niekedy tiež zosobnený Níl
 • HAPI – jeden zo štyroch synov boha Hora, ochranca pozostatkov zomretých
 • HARPOKRATES – boh Hor v podobe dieťaťa, podľa Grékov a Rimanov „egyptský boh mlčania“
 • HATHOR – bohyňa neba a jeho stelesnenie, matka a manželka boha Slnka, bohyňa lásky a radosti
 • HATMEHEJET – bohyňa v podobe ryby alebo ženy s rybou hlavou
 • HEH – boh nekonečnosti priestoru a času, darca nesmrteľnosti
 • HEHU – boh priestorovej nekonečnosti
 • HEKET – bohyňa v podobe žaby, darkyňa a ochrankyňa života
 • HEMUSET – ochranná bohyňa, ženský náprotivok k „ochrannému duchu“, resp. „duchovnému dvojníkovi“ Kaovi
 • HERIŠEF – boh mesta Neninisutu (Herakleopolu), uctievaný v podobe barana alebo muža s baraňou hlavou
 • HERON – boh v podobe jazdca, uctievaný v Egypte hlavne cudzincami
 • HOR – boh v podobe sokola alebo muža so sokoľou hlavou; boh Slnka, neba a svetla
 • HU – boh zosobňujúci slovo a rozum
 • CHENTEJIMENTEJU – ochranný boh abydského pohrebiska
 • CHEPRER – boh Slnka zosobnený v skarabeovi
 • CHNUM – boh plodnosti a stvoriteľ všetkého živého, uctievaný v podobe barana alebo muža s baraňou hlavou
 • CHONSU – wasetský (tébsky) boh Mesiaca, uctievaný aj ako boh lekárstva; syn boha Amona a bohyne Mut
 • IAH – boh Mesiaca a sám Mesiac
 • IHEJ – boh hry na hudobný nástroj zvaný sistrum
 • IMENTET – bohyňa Západu a západných krajín, Pani pohrebísk
 • INHERET – boh mesta Čeneja (Tinisu), Pán bitky, Kráľ bohov
 • IPET –bohyňa v podobe hrošice uctievaná vo Wasete (Tébach) ako Veľká rodička bohov
 • JUNMUTEF – boh nesúci nebesia a kráľov sprievodca k bohom
 • KADEŠ – bohyňa lásky a ľúbostného života
 • KAMUTEF – boh plodivej sily, Stvoriteľ seba samého
 • KEBEHSENUF - jeden zo štyroch synov boha Hora, ochranca pozostatkov zomretých
 • KEBEHUT – bohyňa v podobe kobry, uctievaná ako darkyňa vody a ochrankyňa mŕtvych
 • KEKU – boh temnoty; jeden z prabohov, „ktorých vláda sa už skončila“
 • KEMATEF – boh Amon ako praboh v podobe hada
 • MAAT – bohyňa pravdy a spravodlivosti, dcéra boha Slnka Rea
 • MAFDET – trestajúca a ochranná bohyňa v podobe mačkovitej šelmy
 • MAIHESA – boh vojny v podobe leva, uctievaný v dolnoegyptskom Leontopole
 • MANDULIS – núbijský boh Slnka, podobný bohu Horovi
 • MEHEJET – bohyňa v podobe levice, manželka boha Inhereta
 • MEHEJETWERET – bohyňa stelesňujúca v podobe kravy pravodstvo, z ktorého vystúpilo na svet Slnko
 • MEHEN – podsvetný boh v podobe hada, sprievodca a ochranca boha Rea
 • MENHEJET – bohyňa vojny v podobe levice, manželka boha Chnuma
 • MENKET – bohyňa mŕtvych, darkyňa nápojov v podsvetí
 • MERESGER – ochranná bohyňa wasetského (tébskeho) pohrebiska, Pani Západného Wasetu
 • MERET – bohyňa chrámovej hudby a spevu
 • MESCHENET – bohyňa miesta a času narodenia človeka, zobrazovaná v podobe tehly s ľudskou hlavou
 • MIN – boh plodivej sily, stvoriteľ sveta a živiteľ ľudí, Otec a kráľ bohov
 • MONTU – wasetský (tébsky) boh vojny, Pán Wasetu
 • MUT – manželka wasetského (tébskeho) boha Amona a matka boha Chonsua, Pani nebies
 • NEBTHET – sestra a manželka boha Sutecha, ochranná bohyňa mŕtvych
 • NEFERTEM – boh vône a svetla, uctievaný v lotosovom kvete
 • NECHBET – ochranná bohyňa Horného Egypta, uctievaná v podobe supice
 • NEIT – ochranná bohyňa mesta Sais, bohyňa vojny a umenia, Matka bohov
 • NEPER – boh zrna a samo zrno, Darca obživy
 • NIU – boh „toho, čo nie je“
 • NUN – boh pravodstva, z ktorého vzišiel svet, Stvoriteľ sveta a Otec bohov
 • NUT – bohyňa neba a samo nebo, Rodička bohov a Pani západu
 • PACHET – bohyňa v podobe levice, resp. divej mačky, Pani púšte
 • PTAH – boh mesta Mennefera (Memfisu). Stvoriteľ sveta, Otec bohov a ľudí
 • RE – boh Slnka a samo Slnko, Pán neba, Stvoriteľ a vládca sveta
 • RENENUTET – bohyňa plodnosti a úrody, Pani sýpok
 • RERET – bohyňa v podobe hrošice, uctievaná ako ochrankyňa dojčiacich žien a dojčiat
 • REŠPU – ochranný boh, Nepriateľ nepriateľov
 • SAH – ochranný boh mŕtvych, stelesnený v súhvezdí Orióna, Kráľ hviezd
 • SATET – bohyňa nílskych kataraktov a priľahlých území, neskôr všetkých krajín na juh od Egypta
 • SEBEK – boh v podobe krokodíla a sám krokodíl, Vládca polí a rastlín, Všemocný pán
 • SECHMET – bohyňa vojny v podobe levice alebo ženy s hlavou levice
 • SELKET – ochranná bohyňa, uctievaná v podobe škorpióna
 • SEPA – ochranný boh, uctievaný v podobe stonožky
 • SERAPIS – boh mesta Alexandrie, uctievaný v grécko-rímskej dobe ako najvyšší egyptský boh
 • SEŠAT – bohyňa písma a počítania, Pani spisov a plánov
 • SIA – boh zosobňujúci poznanie a rozum
 • SOKAR – boh menneferského (memfiského) pohrebiska a zároveň boh mŕtvych
 • SOPDET – bohyňa nílskych záplav, stelesnená vo hviezde Sírius, Pani nového roka
 • SOPDU – ochranný boh egyptských hraníc, Pán cudzích krajín, Východný Hor
 • SUTECH – boh púšte, búrok a mora; brat a vrah boha Usira
 • ŠAJ – boh ľudského osudu a sám osud
 • ŠED – ochranný boh, pomáhajúci ľuďom proti nebezpečným zvieratám
 • ŠESEMU – boh vína a oleja, ochranca múmií a vykonávateľ trestu nad hriešnikom
 • ŠU – boh vzduchu a sám vzduch, boh svetla, Otec bohov
 • TAIT – bohyňa tkáčstva a ochrankyňa posvätných rúch
 • TATENEN – praboh mesta Mennefera (Memfisu), Otec bohov a ľudí
 • TAWERET – bohyňa pôrodu a materstva, uctievaná v podobe hrošej samice
 • TEFNUT – bohyňa vody a vlhkosti, Matka bohov
 • TENEMET – bohyňa medu, mlieka, piva, ochrankyňa mŕtvych
 • THOWT – boh múdrosti a učenosti, písma a reči, Veľký boh neba, Veľký boh podsvetia
 • USIR – boh mŕtvych a vládca podsvetia, Kráľ bohov a ľudí, Pán večnosti
 • WADŽET – ochranná bohyňa Dolného Egypta, uctievaná v podobe kobry
 • WENUNET – bohyňa mesta Chemenu (Hermopolu), uctievaná v podobe zajaca
 • WEPWAWET – boh vojny a smrti, uctievaný v podobe vlka alebo šakala

 

 

 

 

 

Príspevky

Boh Chnum

boh-chnum--200x200-.jpgTento boh stvoriteľ s baraňou hlavou mal kultové centrum na ostrove Elefantína, kde sa podľa Egypťanov začínali záplavy. Chnum teda bezprostredne súvisel s každoročnými povodňami, a teda aj s úrodnosťou pôdy. Podľa elefantínskeho mýtu o stvorení Chnum uhnietol bohov a všetko živé na hrnčiarskom kruhu. Každému jednotlivcovi prislúchala istá dĺžka života, pojem, ktorý zväčša začali chápať ako osud.

 
7. 9. 2013 | | Rubrika: Bohovia

Boh Cheprer

boh-cheprer--200x200-.jpgBoh stvoriteľ v podobe skarabea, čiže hovnivála, podľa egyptskej mytológie stvoril sám seba. Aj obraz hovnivála tlačiaceho pred sebou guľku trusu bol príhodným symbolom slnka postupujúceho po oblohe. Cheprera, doslova „toho, ktorý vzniká“, zvyčajne zobrazovali s hlavou skarabea na ľudskom tele.

 
7. 9. 2013 | | Rubrika: Bohovia

Bohyňa Eset

bohyna-eset--200x200-.jpgHoci bola nejasného pôvodu, stala sa božskou matkou panujúceho kráľa, lebo zaujímala miesto v heliopolskej Enneade. Eset bola dcérou Geba a Nut i sestrou a manželkou kráľa Usira. Eset sa stala archetypom vernej manželky a obetavej matky vďaka úpornému úsiliu prinavrátiť život zavraždenému manželovi, ako aj vytrvalej ochrane svojho syna Hora.

 
7. 9. 2013 | | Rubrika: Bohovia

Boh Anup

boh-anubis--200x200-.jpgŠakaľohlavý Anup bol bohom balzamovania a mŕtvych. Šakaly živiace sa odpadkami sa bežne potulovali okolo cintorínov a Egypťania si ich uctievali, aby si ich naklonili, lebo sa obávali znesväcovania hrobov. Anup bol sudcom nebohých, predtým ako sa Usir stal kráľom podsvetia.

 
7. 9. 2013 | | Rubrika: Bohovia

Boh Amon

boh-amon--200x200-.jpgAmon, čiže „skrytý“, bol bohom vzduchu, ktorý sa stal miestnym božstvom Téb a vzápätí hlavou egyptského panteónu. Dávali ho do súvislosti s osobitným druhom barana, ktorý ma rohy zahnuté smerom nadol a pôsobí dojmom bojovnosti a plodnosti. Obyčajne ho však zobrazovali v ľudskej podobe s čelenkou zdobenou dvoma vysokými perami a slnečným kotúčom.

 
7. 9. 2013 | | Rubrika: Bohovia